Croeso i Safle We Cyngor Tref Aberteifi     -     Welcome to Cardigan Town Council Website

Ar y safle hwn galwch ddod o hyd i'r manylion cyswllt y cynrychiolydd lleol ar gyngor y dref , gwybodaeth am y cyfrifoldebau a hanes y cyngor, cofnodion ac agendâu ar gyfer cyfarfodydd cyngor tref .

Mae'r cyfarfodydd hyn yn cael eu cynnal ar y dydd Mawrth cyntaf pob mis ac maent yn agored i'r cyhoedd. Rydym yn gobeithio cael y cyfle i gwrdd â chi . Hefyd , byddwch yn dod o hyd i'r llyfrgell ddelwedd digwyddiad cyngor tref. Mae manylion y digwyddiadau blynyddol allweddol ar gael hefyd .

 

On this site you can find the contact details for your local representative on the town council, information on the responsibilities and history of the council, minutes and agendas for the town council meetings. 

These meetings are held on the first Tuesday of every month and are open to the public. We hope to have the opportunity of meeting you. Also you will find the town council event image library. Details of key town annual events are also available.


Bwletin Bulletin

Noswaith Dathlu Ieuenctid Aberteifi
Fel cyngor tref rydym yn cydnabod ac yn gwerthfawrogi'r cyfraniad mae bobl ifanc yn y dref yn gwneud i wirfoddoli, fod rhan o grwpiau lleol a'r gymuned yn ei chyfanrwydd , ac felly rydym yn cynnal ein hail noson o gydnabyddiaeth a seremoni wobrwyo ar ddydd Mercher 2ail o Mawrth, 2016 .

Hoffem i'r gymuned , grwpiau ac unigolion i enwebu person ifanc sydd wedi cyfrannu mewn ffordd gadarnhaol drwy eu gweithredoedd , cyflawniadau neu ddatblygiad dros y flwyddyn ddiwethaf . Er mwyn enwebu , cysylltwch â'r cyngor tref drwy e-bost : cyngor@trefaberteifi.co.uk neu'r Cynghorydd Jane Roche : janel.roche@btinternet.com neu gweler isod am ffurflen gais.

Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw dydd Gwener 22 o Chwefror, 2016 .


Cardigan Youth Celebration nominations and evening.

As a town council we recognize and value the contribution that the young people of the town make to volunteer work, local groups and the community as a whole, therefore we are holding our second evening of recognition and award ceremony on Wednesday 2nd March 2016.

We would like the community, groups and individuals to nominate a young person that they feel has contributed in a positive way through their actions, achievements or development over the last year. In order to nominate please contact the town council via email: cyngor@trefaberteifi.co.uk or Councillor Jane Roche: janel.roche@btinternet.com or see below for application form.

The deadline for nominations is Friday 22nd February 2016.

Click here for the application form