Cymdeithas Aberteifi Society


Ffurfiwyd Cymdeithas Aberteifi Society yn 2016 i annog balchder yn y dref a’r ardaloedd cyfagos drwy’r etifeddiaeth gyfoethog sydd yma, ei hanes, ei hastudiaethau naturiol a’i phensaernïaeth. Mae’r Gymdeithas yn hyrwyddo safonau uchel mewn datblygu a saernïaeth, a’i bwriad yw sicrhau’r etifeddiaeth gref, gan warchod adeiladau a nodweddion o ddiddordeb cyhoeddus sydd yn ymwneud â’r ardal.
Mae’r Gymdeithas yn gysylltiedig ag Ymddiriedolaeth Ddinesig Cymru ac mae’r aelodaeth yn agored i bawb sydd â diddordeb mewn hanes a chadwraeth.

Gellir cael rhagor o fanylion drwy ebostio: cas@trefaberteifi.co.uk
Cewch ffurflen aelodaeth drwy glicio yma.

Hanes
Aberteifi yw’r ail dref fwyaf yng Ngheredigion; hi roedd y brif dref yn awdurdod yr hen Sir Aberteifi.

Derbyniwyd y siarter oddi wrth Harri’r 1af yn 1110, a datblygodd y dref o amgylch y castell a godwyd yn y ddeuddegfed ganrif, sef y castell cyntaf o gerrig a godwyd gan Gymro. Mae’r adeilad bellach yn adnabyddus fel safle’r Eisteddfod gyntaf a gynhaliwyd gan yr Arglwydd Rhys ap Gruffydd yn y flwyddyn 1176 i ddathlu’r achlysur. Codwyd y castell yma ar safle’r castell pren a adeiladwyd yn ystod cyfnod y Goncwest Normanaidd. 

Erbyn yr Oes Elisabeth, roedd y dref wedi tyfu a chanddi un o’r porthladdoedd pwysicaf yng Nghymru gyda’i awdurdod yn ymestyn dros yr ardal o Abergwaun i Aberaeron. Datblygodd y diwydiant adeiladu llongau yn ystod y ganrif ddilynol a thyfodd y porthladd hyd gwelwyd dros 300 o longau wedi eu cofrestru yma. Aberteifi oedd y trydydd porthladd mwyaf yn y Deyrnas Unedig ar ôl Lerpwl a Llundain. I ymdopi â’r cyfrifoldeb, adeiladwyd y Dollfa, Neuadd y Dref a’r Farchnad sydd yn dal i sefyll yn gadarn yma heddiw.

Tua chanol y bedwaredd ganrif ar bymtheg, roedd yr afon Teifi yn dechrau llenwi â llaid ac o’r herwydd roedd yn anodd i longau mawr i’w mordwyo. Erbyn y cyrhaeddodd y trên stêm Aberteifi yn y flwyddyn 1886 roedd y porthladd yn raddol ddirywio. O fewn ugain mlynedd ychydig iawn o’r fasnach morwrol oedd i’w gweld yn Aberteifi.

Mae buddsoddiad ariannol doeth tuag at gynnal yr adeiladau bellach wedi profi cynnydd sylweddol yn y dref farchnadol yma sydd yn ganolfan fywiog i gynnyrch lleol a thwristiaeth.

Mae’r adeiladau hynaf yn y dref yn bodoli o’r ail ganrif ar bymtheg, sef y bythynnod sydd i’w gweld ger mynedfa’r castell. Mae canol y dref wedi ei gofrestru fel ardal gadwraeth ac mae’r mwyafrif o’r adeiladau yn deillio o’r Oes Sioraidd a’r Oes Fictoria.


**** Cymdeithas Aberteifi Society was formed in 2016 to encourage pride in Cardigan and the surrounding area through its heritage, history, natural history and architecture. The society also promotes high standards in planning and architecture, and aims to secure the preservation, protection, development and improvement of features of historic or public interest in, or affecting, the area.

The society is affiliated to the Civic Trust Cymru and membership is open to anyone supporting its aims.

Further information can be obtained by e.mailing: cas@trefaberteifi.co.uk
A membership form is available by clicking here.

History
Cardigan is the second largest town in Ceredigion and was the county town in the ancient county of Cardiganshire.

The town achieved its charter from Henry I in 1110 and developed around a 12th Century castle, which was the first stone castle to be built by a Welshman. The castle is acknowledged as the site of the first Eisteddfod, which Lord Rhys ap Gruffydd held in 1176 to celebrate its construction. The stone structure had been built on the site of a wooden castle previously established during the Norman conquest. 

By Elizabethan times, Cardigan had grown into one of the most important ports in Wales, with authority over an area extending from Fishguard to Aberaeron. During the following century a shipbuilding industry became established and trade at the port of Cardigan grew larger still until, by the early 1800s, over 300 vessels were registered here. It was the third largest port in the UK after Liverpool and London. Central to the town’s civic development was the building of a Customs House, Town Hall and Market Hall all of which still stand today. 

Towards the middle of the 19th Century the Teifi estuary began to to silt up and access had become difficult for the increasingly larger ships. By the time the railway came to Cardigan in 1886 the port was already in decline. Within just 20 years there was little left of the trade that had once been greater than in most British ports.

Recent funding and investment in its built heritage has helped develop this former market town into a bustling centre for local produce and tourism. 

The oldest remaining properties in the town are two 17th century cottages, which now serve as the entrance to Cardigan Castle. The centre of town is designated a conservation area and the majority of the buildings are Georgian and Victorian.